Mobile menu

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?


a-) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda öğrenim koşulu aranmaz)

b-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak.

c-) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, anayasal düzene ve bu düzene karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak, şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

ç-) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d-) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve spor federasyonları disiplin talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

e-) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; Satranç branşında ulusal sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında satranç eğitim programı almak, üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, en az beş yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebi olacaktır.

f-) Antrenörlük kurslarına iştirak edecek kursiyerlerden satranç sporcusu olması ve satranç sporunu bilmesi şartları aranır.