Mobile menu

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSİ KURMAK İÇİN HANGİ YOLLARI İZLEMELİYİM?


 

            Gerçek veya Tüzel kişilerce Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar “Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

            Bahse konu yönetmelik hükümlerine göre Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi açmak isteyen Gerçek ve Tüzel kişilerin aşağıda yer alan hükümlere ve sıraya göre işlem tahsis etmeleri gerekmektedir.

 1. Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin; açılış izni alabilmeleri için öncelikle Türkiye Satranç Federasyonuna hitaben yazmış oldukları dilekçeye gerçek veya tüzel kişilerden istenilen belgeleri ekleyerek “Yeterlilik Belgesi” talebinde bulunmaları gerekmektedir.

            “Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri ve Satranç Merkezleri Yeterlilik ve Açılması Talimatı” hükümleri gereğince “Yeterlilik Belgesi” talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin;

 1. Merkez veya Tesis açmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin, “Yeterlilik Belgesi” alabilmek için federasyon başkanlığına dilekçe ve gerçek veya tüzel kişilerden istenilen belgeleri ekleyerek başvurmaları gerekir.
 1.  Federasyon yetkililerince; “Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri ve Satranç Merkezleri Yeterlilik ve Açılması Talimatı”ndayer alan yeterlilik ölçütlerine göre yapılacak incelemeler sonucunda gerekli fiziki ve teknik şartları sağladığı görülen Merkez veya Tesislere “Yeterlilik Belgesi” düzenlenmesine dair karar alınır.
 1.  “Yeterlilik Belgesi” düzenlenmesi uygun görülen Merkez veya Tesis yetkililerinin; federasyon tarafınca ilgili mevzuatlar çerçevesinde her yıl belirlenerek ilan edilen yeterlilik belgesi ücretini federasyonun 4200-5930838 nolu lisans hesabına (TR8 2000 6400 0001 4200 59308 38) yatırarak dekontun bir suretini federasyona göndermesi gerekmektedir.

            Yukarıdaki şartları eksiksiz olarak yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin “Yeterlilik Belgeleri” düzenlenerek taraflarına gönderilir.

 1. Yeterlilik belgesi almaya hak kazanan gerçek ve tüzel kişiler daha sonra tesisin açılacağı ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne hitaben yazmış oldukları dilekçeye aşağıda yer alan belgeleri ekleyerek “Açılış İzni” talebinde bulunmaları gerekmektedir.

            Gerçek kişilerden istenecek belgeler;

 1. Tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe.
  1. Tesis işletmecisinin nüfus cüzdanı örneği.
 2. Tesis sahibi veya vekalet edecek olan tesis sorumlusunun açık adresi ile adli sicil kaydı.
  1. İkametgah belgesi.
  2. Üç adet vesikalık fotoğraf.
 3. Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti.
 4. Ticaret Odasına kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge.
  1. Tesisin onaylı 1/100 ölçekli planı.
 5. Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, illerde il sağlık müdürlüğü, ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü raporu ve mahallin güvenlik teşkilatından alınacak genel güvenlik ve asayiş açısından kolluk kuvveti görüşü.
 6. Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.
 • Adli sicil kaydı ile ilgili yazışmalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince yapılacaktır.
 • Belgeler en az 4’er nüsha olarak düzenlenir.

Tüzel kişilerden istenecek belgeler;

 1. Kuruluşun, tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe.
 2. Tesis sorumlusu veya vekalet edecek olan tesis amirinin açık adresi ve adli sicil kaydı.
 3. Faaliyette bulunulacak her spor dalının antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti.
  1. Tesisin tasdikli 1/100 ölçekli planı.
 4. Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, illerde il sağlık müdürlüğü raporu ve kolluk kuvvetlerinden alınacak genel güvenlik ve asayiş açısından kolluk kuvveti görüşü.
 5. Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.
 6. Tesis açmak isteyen tüzel kişilerden; şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası.
 • Belgeler en az 4’er nüsha olarak düzenlenir.

            Tesis açmak için başvuruda bulunan kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, 2 yıldan fazla ağır hapis veya hapis veyahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olması veya genel adap ve aile düzenine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümlü bulunmaması şarttır.